Ouderbetrokkenheid

We leren ouders graag kennen en zetten ons samen in voor de kinderen om een veilige, sociale en sportieve school te zijn. We staan altijd open voor een gesprek en zijn hierin ook proactief. Daarbij verwachten we van ouders dat ze het schoolbeleid een warm hart toedragen, zodat we dezelfde taal spreken en duidelijkheid creëren voor de kinderen. Bij grote ontwikkelingen bieden we ouders dan ook graag gelegenheid tot inspraak.
 
Ouders helpen vaak mee bij extra activiteiten, zoals voorlezen en begeleiden van excursies en dat waarderen we enorm. Ook participeren ouders in projecten die het leerproces van hun kinderen stimuleren om de best mogelijke resultaten te realiseren. Ouders geven bijvoorbeeld gastlessen in het kader van een bepaald project of thema. Samen zorgen we voor de meest optimale ontwikkeling van kinderen.
 
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat momenteel uit drie ouders en drie teamleden. In de openbare vergaderingen kunnen alle beleidsmatige onderwerpen over de school aan bod komen. En afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht.
 
Ouderraad (OR)
De ouderraad bedenkt en organiseert extra activiteiten op school en int namens de oudervereniging de ouderbijdragen, waaruit deze betaald worden.
 
Communicatie
Een eerlijke, transparante dialoog met de ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren) vinden we belangrijk. Kinderen en ouders zijn bij ons elke dag voor schooltijd welkom in de groep. We geven graag iedereen aandacht die dat nodig heeft. Als ouders iets willen melden over hun kind is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. Voor onderwerpen die tijd nodig hebben, maken we graag even een afspraak buiten de lesuren, zodat we aandacht kunnen besteden. We starten graag stipt om half negen met de lessen.
Daarnaast hebben we vaste contactmomenten gedurende het schooljaar:
  • Informatieavond aan het begin van het schooljaar: ouders maken kennis met de leerkracht en de wijze waarop hij/zij de lessen in de groep het komende schooljaar organiseert.
  • 10-minuten gesprekken: twee keer per jaar ontvangen kinderen vanaf groep 3 een rapport over hun ontwikkelingen, in januari/februari en voor de zomervakantie. Dit rapport is ook het uitgangsgesprek voor het gesprek tussen ouder en leerkracht(en). Vanaf groep 5 mogen kinderen ook bij de gesprekken aanwezig zijn.
  • Spreekavond: in oktober/november is er een spreekavond voor de groepen 3 t/m 8. Tijdens dit gesprek komen de sociaal emotionele ontwikkeling (het gedrag) en de werkhouding van de kinderen aan bod en worden de bevindingen van de leerkrachten en ouders aan elkaar gekoppeld.
  • Afsluiting van het schoolproject: Eén keer per jaar organiseren we een schoolbreed project dat gezamenlijk op een avond wordt afgesloten. Kinderen met hun ouders bekijken dan samen het project.
  • KIJK-gesprekken: voor groep 1 en 2 ontvangen ouders geen rapporten. De vorderingen van uw kind worden vastgelegd in KIJK, het observatie-instrument voor kleuters. Twee keer per jaar bespreken we de voortgang van uw kind tijdens een gesprek met de leerkracht.
Informatie over activiteiten en ontwikkelingen op school ontvangen ouders via:
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders in een beschermde omgeving.
  • De nieuwsbrief, die tweewekelijks verstuurd wordt over ontwikkelingen in en om de school en een overzicht met belangrijke data.
  • De schoolkrant die twee keer per jaar verschijnt met het werk van de leerlingen. Leerlingen en leerkrachten zitten samen in de schoolkrantredactie.

Ouders aan het woord

"Thuis vertelt mijn kind dat ze in de klas spraken over iets wat ergens anders op de wereld gaande is."

"Het is prettig als kinderen meegaan in de ontwikkelingen om hen heen, daar leren ze van."